Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 8.2021 Dyrektora MBL w Sanoku z dnia 18 czerwca 2021 r.

REGULAMIN ZWIEDZANIA

PARKU ETNOGRAFICZNEGO

MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU

 1. Informacje ogólne:

  1. Godziny otwarcia Parku Etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku dla zwiedzających:


   od 1 do 30 kwietnia w godz. od 900 do 1600

   od 1 maja do 30 września w godz. od 800 do 1800

   od 1 października do 31 października w godz. od 800 do 1600

   od 1 listopada do 31 marca w godz. od 900 do 1400


   Dodatkowe, szczegółowe informacje na bieżąco aktualizowane dostępne na stronie internetowej www.mblsanok.pl

  2. Ostatnie wejście na teren Skansenu możliwe jest najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem kasy.

  3. Przedpole Parku Etnograficznego udostępnione jest bezpłatnie dla zwiedzających w godzinach otwarcia Parku.


  Ceny usług przewodników oraz innych usług świadczonych przez Muzeum zawiera Cennik opublikowany na stronie www.mblsanok.pl


 2. Przepisy porządkowe:

  1. Do wejścia na teren Parku Etnograficznego, w godzinach otwarcia, uprawnia bilet wstępu, który należy zachować do kontroli i okazywać na żądanie przewodników, pracowników muzeum lub ochrony.

   • Ulga w opłacie za wstęp do Parku przysługuje osobom wymienionym w art. 10 ust. 3a Ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996r (tj. Dz. U. 2020, poz. 902 z późn.zm).

   • Zwolnienie z opłaty za wstęp do Parku przysługuje osobom wymienionym w art.10 ust.3b Ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996r (tj. Dz. U. 2020, poz. 902 z późn.zm.) oraz opiekunom grup.

   • Potwierdzenie uprawnienia do ulgi lub zwolnienia, o których mowa w ust. 9 i 10 stanowią dokumenty wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych (Dz. U. poz. 1471), za wyjątkiem zwolnień przysługujących opiekunom grup i pilotów wycieczek, którzy potwierdzają uprawnienie złożeniem oświadczenia w formie ustnej przy zakupie biletów dla grupy.

   • Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu przed zakupem biletów.


  2. Zwiedzanie Parku Etnograficznego MBL w Sanoku odbywa się z przewodnikiem lub samodzielnie. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa 2,5 godziny (wyjątek mogą stanowić: przepisy szczegółowe związane z COVID-19 wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Muzeum lub inne). W przypadku samodzielnego zwiedzania nie ma możliwości wchodzenia do wnętrz obiektów za wyjątkiem obiektów, w których ekspozycje muzealne udostępniają opiekunowie ekspozycji w godzinach pracy.

  3. Na całym terenie Parku Etnograficznego MBL w Sanoku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania i rozniecania ognia oraz używanie źródeł światła o otwartym płomieniu. Osoby nie stosujące się do tego zakazu będą zmuszone do opuszczenia terenu Muzeum.

  4. Osoby wchodzące do Parku Etnograficznego oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

  5. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń przewodników, pracowników ochrony, pracowników muzeum.

  6. Na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

   NIE WOLNO:

   • palić tytoniu,

   • rozniecać ognia,

   • spożywać napojów alkoholowych, być pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,

   • wnosić broni palnej i ostrych przedmiotów,

   • wprowadzać rowerów, motorowerów i innych pojazdów jednośladowych, zaśmiecać terenu,

   • wchodzić do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,

   • wchodzić na teren upraw i ogródków przyzagrodowych,

   • wprowadzać zwierząt do wnętrz obiektów muzealnych,

   • podchodzić do zwierząt i karmić ich,

   • wprowadzać na teren psów oraz innych zwierząt bez smyczy (psy ras „dużych” lub niebezpiecznych dodatkowo obowiązkowo kaganiec).

  7. Plecaki, torby, walizki należy przed wejściem na teren Parku Etnograficznego pozostawić w przechowalni bagażu.

  8. Na teren Muzeum nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

  9. Zwiedzający mogą poruszać się po terenie tylko wyznaczonymi do zwiedzania trasami.

  10. Ze względu na charakter i położenie Parku Etnograficznego należy zachować szczególną ostrożność na zejściach, podejściach, schodach (szczególnie po deszczu), zwracać uwagę na progi i wielkość drzwi w obiektach. Dodatkowo można skorzystać z pomocy wyznaczonego przez Muzeum koordynatora (informacje dostępne w kasie biletowej i pracowników ochrony).


  11. Zabrania się zrywania roślin, grzybów i owoców oraz naruszania stanu obiektów i ogrodzeń.

  12. Na terenie Muzeum obowiązuje zachowanie ciszy.

  13. Za rzeczy pozostawione na terenie Parku Etnograficznego Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.


 3. Zgody Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wymaga:

  • wjazd samochodów i innych pojazdów na teren Parku Etnograficznego,

  • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),

  • organizowanie akcji reklamowych i charytatywnych,

  • użycie logo Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,

  • wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę w celach komercyjnych,

  • wykonywanie na terenie Parku Etnograficznego lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (dronami) o charakterze komercyjnym, sportowym i rekreacyjnym.


 4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie w Muzeum:

  1. Wykonywanie zdjęć lub filmowanie ekspozycji muzealnej na własny użytek osobisty jest bezpłatne i nie wymaga zgody.

  2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji muzealnej nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie takich utworów w celach upubliczniania lub komercyjnych i wymaga zgody dyrektora lub osoby upoważnionej, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.

  3. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania ekspozycji muzealnej w Muzeum rozpatrywane są indywidualnie.

  4. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej.

  5. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji muzealnej nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.

  6. Za naruszenia praw osób trzecich umieszczonych na filmach lub zdjęciach dokonanych na podstawie ust.1 odpowiada osoba wykonująca zdjęcie lub filmująca.


 5. Ochrona danych osobowych (RODO)

Wszelkie informacje odnośnie ochrony danych osobowych dostępne na stronie internetowej www.mblsanok.pl


Wykupienie biletu wstępu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.www.mblsanok.pl