Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
  Program:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura.
  Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę i nadbudowę budynku magazynowego z pracowniami konserwacji zabytków i stolarnią na działkach 22/1 i 19/1 w Sanoku, przy ul. Traugutta 3.
  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracowniami konserwacji zabytków i stolarnią, kształtuje istniejący budynek jako wolnostojący, dwu kondygnacyjny z funkcją będącą kontynuacją istniejącej funkcji magazynowej (magazyn na eksponaty muzealne – parter i piętro), mieszczącym również pracownie konserwacji zabytków (parter i piętro), garaż oraz dodatkowo w parterze stolarnię przeniesioną z budynku głównego.
  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku prowadzona będzie w technologii mieszanej – szkielet żelbetowy ze stropami z płyt kanałowych, z wypełnieniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych pustakiem pianowym. Przekrycie budynku stropodachem o kącie nachylenia połaci wynoszącym 5º. Pokrycie połaci dachowych blachą na rąbek stojący. Na stropodachu przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych. Cała inwestycja realizowana będzie według zapisów zawartych w decyzji o warunkach zabudowy. Przewidziano do realizacji budynek magazynowy z pracowniami konserwacji zabytków i stolarnią:

  • Budynek zaprojektowano jako dwu kondygnacyjny.
  • Powierzchnia zabudowy rozbudowywanej części budynku wynosi 205,75 m².
  • Projektowana wysokość budynku od poziomu terenu przed głównym wejściem do poziomu szczytu głównej kalenicy wynosi 9,80 m.
  • Dach jednospadowy o spadku połaci wynoszącym 5º.
  • Kolorystykę elewacji budynku zaprojektowano w kolorach pastelowych.
  • Elementy wykończeniowe budynku z materiałów naturalnych – kamień, drewno harmonizujących z elewacją i pokryciem dachowym.
  Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku zaprojektowano w sposób nie naruszający ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy. Poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku magazynowego oraz związaną z tym częściową zmianę funkcji użytkowania budynku administracyjnego, utworzone zostaną dodatkowe powierzchnie z przeznaczeniem na cele magazynowe, konserwatorskie, ekspozycyjne, edukacyjne, a także socjalne pracowników.
  Budynek zostanie wyposażony w instalację: sanitarną wod-kan, fotowoltaiczną, elektryczną, wentylacji i klimatyzacji, wyciągu trocin, pyłów i oparów, odgromową. Instalacje wykonane zostaną wg. projektów branżowych.